Huisregels Restaurant

Onze huisregels zijn er om een prettige sfeer te creëren voor de gasten en het personeel van Cornelis Bar & Kitchen.

 • Cornelis Bar&Kitchen schenkt geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk.
 • Gevonden voorwerpen dienen afgeleverd te worden aan de bar.
 • Eventuele klachten kunt u altijd melden bij het personeel en/of de leidinggevende.
 • Cornelis Bar & Kitchen accepteert geen aansprakelijkheid voor diefstal of vernielingen van uw eigendommen.
 • Het is verboden om drugs, wapens en/of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben en te gebruiken.
 • Vernieling en diefstal zijn verboden. Bij vernieling en diefstal doen wij aangifte en dienen wij een klacht in.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren en/of iemand seksueel te intimideren.
 • Roken in onze bar en in ons restaurant is verboden. Op het terras is er rookgelegenheid.
 • Het is niet toegestaan om eigen gebrachte drank en/of eten te nuttigen bij Cornelis Bar & Kitchen.
 • Huisdieren zijn in overleg toegestaan.

Huisregels Bar

 • U heeft een verzorgd uiterlijk en draagt geen sportkleding of schoeisel,
 • Hoofddeksels (pet, muts, hoed), schouder- / heuptasjes of enige andere aanstootgevende kledij zijn niet toegestaan.
 • Bij de toegangscontrole dient u volledig mee te werken met het personeel, u mag zich zowel verbaal als lichamelijk niet dominant of agressief opstellen.
 • Discriminatie is verboden.
 • Seksuele discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn verboden.
 • U mag niet onder invloed zijn van drugs. Bij reeds gebruik van alcohol kan u de toegang worden ontzegd.
 • Op verzoek van het personeel dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • U bent minimaal 23 jaar.
 • Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor u de toegang te ontzeggen wanneer u in het verleden problemen heeft veroorzaakt of hier moedwillig bij betrokken bent geweest.
 • Gebruik van onze garderobe is verplicht.
 • Wij accepteren geen aansprakelijkheid van beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • Het is verboden het terras te verlaten met glaswerk. Tot 02.00 uur mogen er consumpties op het terras worden gedronken. Hierna is glaswerk niet meer toegestaan op het terras. Er mag te alle tijde gerookt worden op het terras.
 • U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen. Eventuele schade zullen wij op de dader verhalen.
 • U dient ten alle tijden de instructies van onze veiligheidsmedewerkers op te volgen.